ادبیاتاستعاره

استعاره و انواع آن

استعاره

-         استعاره مصرحه تشبیهی است که همه ی ارکان آن به جز ……  حذف شده باشد .

-          تشبیه ، ادعای ……… و استعاره ، ادعای ……… است .  ( 5/. )

-         جمله ای بنویسید که در آن « ماه » به صورت « استعاره مصرحه » به کار رفته باشد ؟ ( 5/. )

-         در مصراع مقابل چند استعاره وجود دارد ؟ ( 25/. )   « بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد  »

-          در بیت زیر هر یک از کلمات مشخص شده استعاره از چیست؟در بیت چه نوع استعاره ای به کار رفته است ؟( 75/. )

هزاران نرگس از چرخ جهانگرد          فروشد تا بر آمد یک گل زرد

-         با توجه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید :

« در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی »

الف ) کدام کلمه در مفهوم استعاری به کار رفته است ؟

ب ) استعاره از چیست ؟             پ ) چه نوع استعاره ای است ؟

- با توجه به بیت زیر به سوالات پاسخ دهید : ( 75/. )

« گل برگ را زسنبل مشکین نقاب کن

یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن »

الف ) « گل برگ » استعاره از چیست ؟

ب ) چه نوع استعاره ای است ؟

پ ) یک استعاره ی دیگر در بیت بیابید :

-         در بیت زیر هر یک از کلمات مشخص شده استعاره از چیست؟در بیت زیر چه نوع استعاره ای دیده می شود ؟ ( 75/. )

چو تنها ماند ماه سرو بالا          فشاند از نرگسان ،لؤلوی لالا

-در بیت زیر یک استعاره ی مصرحه پیدا کنید ، آن را به تشبیه تبدیل نمایید و مشبه به آن را نیز مشخص کنید : ( 75/. )

بخت آن نکند با من کان شاخ صنوبر را       بنشینم و بنشانم ، گل بر سرش افشانم

 

استعاره مکنیه و تشخیص

-         استعاره ی به کار رفته در کدام یک از ابیات زیر « بلیغ تر و مؤثرتر » است ؟ چرا ؟  ( 5/. )

الف ) فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

ب ) بخت آن نکند با من کان شاخ صنوبر را

بنشینم و بنشانم ، گل بر سرش افشانم

- به چه نوع استعاره ای « تشخیص » گفته می شود ؟  ( 5/. )

- استعاره را در بیت زیر مشخص کنید و نوع آن را بنویسید :  ( 5/. )

« حجاب چهره ی جان می شود غبار تنم           خوشا دمی که چهره بر فکنم  »

-         در بیت زیر یک استعاره ی مکنیه مشخص کنید و بنویسید از نوع اضافی است یا غیر اضافی ؟  ( 5/. )

« فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد »

-         کدام آرایه از بقیه زیباتر ، بلیغ تر و هنری تراست ؟

الف ) تشبیه ساده   ب ) تشبیه بلیغ      ج ) استعاره مصرحه     د ) استعاره مکنیه

-         در بیت زیر کدام واژه ها در مفهوم « استعاری » به کار رفته است ؟ آن را مشخص کنید و دلیل خود را بنویسید :  ( 1 )

« تو را زکنگره ی عرش می زنند صفیر

ندانم که در این دامگه چه افتاده است »

-          در کدام یک از ابیات زیر آرایه ی « تشخیص » به کار رفته است ؟ آن را مشخص کنید و دلیل خود را بنویسید : ( 1 )

الف ) فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

ب ) خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه

کز دست غم خلاص من آنجا مگر شدن

-         بیت های زیر را بخوانید وبه پرسش ها پاسخ دهید :  ( 25/1 )

گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم

عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن

بخت آن نکند با من کان شاخ صنوبر را

بنشینم و بنشانم ، گل بر سرش افشان

الف ) در هر بیت یک استعاره بیابید و نوع آن را مشخص کنید .

ب) کدام یک از استعاره ها تشخیص است ؟

-         در هریک از مثال های زیر استعاره  و نوع آن را معلوم کنید : ( 1 )

الف ) ما آبروی فقر و قناعت را نمی بریم          ب ) چو تنها ماند ماه سرو بالا

-         استعاره را در بیت زیر مشخص کنید و نوع آن را بنویسید : ( 1 )

حجاب چهره ی جان می شود غبار تنم

خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم

تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من

هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود

-         استعاره مکنیه را در مثال های زیر نشان دهید :

الف ) قضا چون زگردون فروهشت پر       ب) عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن

-         در بیت زیر یک استعاره مکنیه مشخص کنید و بنویسید از نوع اضافی است یا غیر اضافی ؟  ( 5/. )

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید          شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

-         در میان مثال های زیر استعاره مصرحه و مکنیه را مشخص کنید :  ( 5/. )

الف ) گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسباند .

ب ) لاله ها را با اشک شست و شو دادیم .

-         استعاره را در بیت زیر بیابید و نوع آن را بنویسید :

ای غنچه ی خندان چرا خون در دل ما می کنی

خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا می کنی

-         استعاره های به کار رفته در کدام یک از ابیات زیر ، بلطغ تر و موثر تر هستند ؟ چرا ؟ ( 5/. )

الف ) هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید

در رهـگذار بـاد نگهبـان لالـه بـود

ب ) بـاز امشـب ای ستاره ی تابان نیامـدی

باز ای سپیـده ی شب هجران نیـامـدی

-         در بیت زیر یک تشخیص پیدا کنید و توضیح دهید چرا به آن تشخیص می گویند ؟ ( 75/. )

ای نسیم سحر از من به دلارام بگوی       که کسی جز تو ندانم که بود محرم دوست

-         در بیت زیر یک تشخیص پیدا کنید و توضیح دهید چرا به آن تشخیص می گویند ؟ ( 75/. )

« ای نسیم صبح اگر باز اتفاقی افتدت

آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست  »

 

-         در کدام یک از ابیات زیر ، آرایه ی « تشخیص » وجود دارد ؟ دلیل خود را بنویسید :  ( 75/. )

الف ) ای نسیم سحر ، آرامگه یار کجاست ؟

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست ؟

ب ) ای غنچه ی خندان ، چرا خون در دل ما می کنی ؟

خاری به خود می بندی و ما را زسر وا می کنی

-در کدام یک از ابیات زیر ، آرایه ی « تشخیص » به کار رفته است ؟ آن را مشخّص کنید : ( 75/. )

الف ) زبـان خـامـه نـدارد سـر بیــان فــراق

و گـرنـه شـرح دهـم بـا تـو داستان فراق

ب ) ای غنچه ی خندان ، چرا خون در دل ما می کنی ؟

خاری به خود می بنـدی و ما را زسر وا می کـنی

-         در بیت زیر کدام کلمه در مفهوم استعاری به کار رفته است ؟ آیا تشخیص است یا خیر ؟ چرا ؟  ( 75/. )

ای بخارا شاد باش و دیر زی          میر زی تو شادمان آید همی

-         چرا در بیت زیر « کنگره ی عرش » یک اضافه ی استعاری است ؟  ( 5/. )

« تو را زکنگره ی عرش می زنند صفیر

ندانم که در این دامگه چه افتاده است »

-         در شعر زیر کدام واژه ها در مفهوم « استعاری » به کار رفته اند ؟ نوع استعاره های موجود را بنویسید : ( 1 )

« آسمان تعطیل است / بادها بی کارند »

-         در بیت زیر استعاره کدام است ؟ چه نوع استعاره ای به کار رفته است ؟ ( 5/. )

خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه        کز دست غم خلاص من آنجا مگر شدن

- در کدام یک از ابیات زیر ، آرایه ی « تشخیص » به کار رفته است ؟ آن را مشخّص کنید و دلیل خود را بنویسید :( 1 )

الف ) فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

ب ) خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه

کز دست غم خلاص من آنجا مگر شدن

- استعاره ی به کار رفته در کدام یک از ابیات زیر را مشخص کرده ، نوع هر کدام را بنویسید : ( مصرحه مکنیه )  ( 1 )

الف ) فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید         شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

ب ) تا را جای شد ای سرو روان در دل من   هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود

- در بیت زیر یک تشخیص پیدا کنید و توضیح دهید چرا به آن تشخیص می گویند : ( 75/. )

« ای نسیم صبح اگر باز اتفاقی افتدت

آفرین گویی برآن حضرت که ما را بار نیست »۱۳۸٩/۱٠/۱٢  توسط   |  پيام هاي ديگران ()

 

 

 

 

 

فرشته بیکار
تشبیه و انواع و ارکان ان
استعاره
تشبیه و ارکان و انواع
فروغ
فارسی همگان

 

بهمن ۸٩
دی ۸٩

 

 

 

 

RSS 2.0