استعاره

استعاره و انواع آن

استعاره

-        استعاره مصرحه تشبیهی است که همه ی ارکان آن به جز ……  حذف شده باشد .

-         تشبیه ، ادعای ……… و استعاره ، ادعای ……… است .  ( 5/. )

-        جمله ای بنویسید که در آن « ماه » به صورت « استعاره مصرحه » به کار رفته باشد ؟ ( 5/. )

-        در مصراع مقابل چند استعاره وجود دارد ؟ ( 25/. )   « بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد  »

-         در بیت زیر هر یک از کلمات مشخص شده استعاره از چیست؟در بیت چه نوع استعاره ای به کار رفته است ؟( 75/. )

هزاران نرگس از چرخ جهانگرد          فروشد تا بر آمد یک گل زرد

-        با توجه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید :

« در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی »

الف ) کدام کلمه در مفهوم استعاری به کار رفته است ؟

ب ) استعاره از چیست ؟             پ ) چه نوع استعاره ای است ؟

- با توجه به بیت زیر به سوالات پاسخ دهید : ( 75/. )

« گل برگ را زسنبل مشکین نقاب کن

یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن »

الف ) « گل برگ » استعاره از چیست ؟

ب ) چه نوع استعاره ای است ؟

پ ) یک استعاره ی دیگر در بیت بیابید :

-        در بیت زیر هر یک از کلمات مشخص شده استعاره از چیست؟در بیت زیر چه نوع استعاره ای دیده می شود ؟ ( 75/. )

چو تنها ماند ماه سرو بالا          فشاند از نرگسان ،لؤلوی لالا

-در بیت زیر یک استعاره ی مصرحه پیدا کنید ، آن را به تشبیه تبدیل نمایید و مشبه به آن را نیز مشخص کنید : ( 75/. )

بخت آن نکند با من کان شاخ صنوبر را      بنشینم و بنشانم ، گل بر سرش افشانم

 

استعاره مکنیه و تشخیص

-        استعاره ی به کار رفته در کدام یک از ابیات زیر « بلیغ تر و مؤثرتر » است ؟ چرا ؟  ( 5/. )

الف ) فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

/ 0 نظر / 269 بازدید